Aktualność - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Nabór wniosków o udzielenie jednorazowo niskooprocentowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. - art. 15zzda

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę